Zorg

zorg

Binnen onze zorg vertrekken we vanuit de eigenheid van elk kind. Aanleg, bekwaamheid, welbevinden, sociale competenties, belangstelling, motivatie en wilskracht maken een kind tot de persoon die hij of zij is en zijn bijgevolg factoren waar we rekening mee dienen te houden. Een kind komt immers pas tot leren wanneer het een positieve verbondenheid heeft met zichzelf, met de anderen en met de wereld om zich heen.

De klasleerkracht is de spilfiguur van de zorg voor de kinderen die hem of haar zijn toevertrouwd. Dit houdt in dat elke leerkracht voortdurend reflecteert over hoe hij of zij het welbevinden en de betrokkenheid kan verhogen zodat het kind tot ontwikkeling en tot leren komt.

In zijn of haar opdracht in het klasgebeuren, wordt de leerkracht ondersteund door de school als organisatie, de directie, de zorgcoördinator, het CLB, de pedagogische begeleiding en andere externe partners. Een goede communicatie en samenwerking is hierbij noodzakelijk.

Vanuit een handelingsgerichte visie willen we het aanbod op school afstemmen op de noden van onze individuele kinderen. Door middel van observatie, een goed leerlingvolgsysteem en handelingsplannen streven we optimale ontwikkelingskansen na voor elk van onze kinderen en dit binnen de verschillende fasen van het zorgcontinuüm. We blijven hierbij aandacht hebben voor wat wel goed lukt en niet enkel voor wat nog moeilijker is.

In de zorg voor het kind vinden we echter de ouders de belangrijkste partner. Een respectvolle communicatie tussen school en ouders biedt een goede bodem voor een optimale ontwikkeling van een kind.

De school wil de gezinscultuur en de verantwoordelijkheid van de ouders voor de zorg, de opvoeding en de ontplooiing van hun kind, respecteren. Ze blijft echter zelf de verantwoordelijkheid voor de schoolse leerprocessen vooropstellen.

Hoewel we geloven in elk van onze leerkrachten en overtuigd zijn van hun deskundigheid, moeten we ons als school ook bewust zijn van onze eigen grenzen. Onze draagkracht is niet oneindig, waardoor soms een doorverwijzing noodzakelijk is om nieuwe kansen tot verdere ontplooiing te creëren.

 

terug